Algemene Voorwaarden2019-04-09T16:31:11+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP – INTERIEURADVIES

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van INTERIEUR DE WITHOEVE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

De e-commerce website van INTERIEUR DE WITHOEVE behoort toe aan

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER/DIENSTVERLENER
Dhr Francis DE CLERCK
BTW BE0838.008.635
Veldhoekstraat 32
9990 MALDEGEM,
Tel.: 0496/63 65 16
E-mail info@interieurdewithoeve.be
KBO 0838.008.635

De e-commerce website van INTERIEUR DE WITHOEVE biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

INTERIEUR DE WITHOEVE biedt daarnaast ook interieuradvies aan.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”), zelfs indien de medecontractant zou verwijzen naar de bij hem geldende verkoopsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden gedrukt op de keerzijde en de klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

Onder “Klant” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit vallen. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor om de tekst en de hieruit vloeiende principes van deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te passen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup). Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING

De catalogus met producten en hun omschrijving die op https://www.interieurdewithoeve.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestellingdocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen.

Van elke geplaatste bestelling krijgt u binnen enkele minuten een bevestiging per e-mail, dewelke een bestelling inhoudt. Deze bevestigingsmail bevat onder andere het bestelnummer evenals de details van het bestelde product, de aankoopprijs, leveringsdatum en gegevens van de ontvanger en besteller.

Indien u deze bevestigingsmail niet ontvangt, gelieve dan contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@interieurdewithoeve.be. Pas bij het ontvangen van deze bevestigingsmail is de koop gesloten. INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

Het maximale bedrag waarvoor u kunt bestellen is 1.500 EUR. INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan INTERIEUR DE WITHOEVE weigeren.

In geval van levering van diensten van interieuradvies door INTERIEUR DE WITHOEVE wordt de bestelling definitief bij de ontvangst van het voorschot van 40% van de waarde van de aankoop.

Artikel 3: PRODUCTBESCHRIJVING

INTERIEUR DE WITHOEVE levert al de nodige inspanningen om de producten zo nauwkeurig mogelijk op de website weer te geven. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Zo is het mogelijk dat de kleuren die INTERIEUR DE WITHOEVE gebruikt, en de kleurcapaciteiten van uw computer en de kleuren die u effectief ziet kunnen beïnvloeden. We kunnen niet garanderen dat de weergave op uw scherm van de kleur, textuur of details accuraat zijn. Bovendien garandeert INTERIEUR DE WITHOEVE niet dat de productbeschrijving of andere inhoud volledig accuraat en foutloos zijn.

Artikel 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Voor een bedrag gelijk aan het nog te betalen saldo zijn de goederen in consignatie bij de kopers.

INTERIEUR DE WITHOEVE kan op elk ogenblik de goederen revindiceren. De vordering hiertoe wordt aan de koper bij gewone brief of bij faxbericht kenbaar gemaakt.

De koper verbindt zich ertoe de aangekochte doch niet volledige betaalde goederen niet te verkopen, te verhuren of weg te schenken.

Door de eenvoudige wanbetaling van één afkorting, het onbetaald zijn gebleven van een wissel op de vervaldag of de niet integrale betaling van de verkoopprijs op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in mora gesteld, wordt de koop ontbonden, kan INTERIEUR DE WITHOEVE ten alle tijde het geleverde goed weghalen, op kosten van de koper, zonder enige rechtsformaliteit en de verkoop als ontbonden beschouwen lastens de koper.

INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor integrale betaling van de goederen te eisen.

In geval van terugontvangst van de goederen door INTERIEUR DE WITHOEVE en voor zover deze goederen objectief nog in goede staat worden bevonden, bekomt de koper de betaalde prijs terug onder aftrek van: (1) de winstderving forfaitair begroot op 30% van de verkoopprijs (incl. BTW), (2) de schadevergoeding voor extra beheers –en administratiekosten forfaitair begroot op 10% van de verkoopprijs (incl. BTW), en (3) een bedrag gelijk aan de waardevermindering van het goed begroot op 6% van de verkoopprijs (incl. BTW) per begonnen maand verlopen tussen levering en teruggave. Desgevallend blijft de koper nog gehouden het verschil in zijn nadeel te betalen aan de verkoper.

Artikel 5: PRIJZEN

De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in de bevestigingsmail. Onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO en BTW inbegrepen ten behoeve van consumenten. Ten behoeve van zakelijke klanten zijn prijzen altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen.

De verzendkosten worden aan de klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt. De verzendkosten worden ook vermeld bovenaan elke pagina van de website.

Een mondeling interieuradvies met huisbezoek in een straal van 15 km te rekenen vanaf Maldegem, Veldhoekstraat 32 kost 75 EUR (inclusief BTW en verplaatsingskosten) en dit voor maximum 1 uur, tenzij andersluidende bepalingen. Bijkomende prestaties worden per uur 40 EUR + 21% BTW en per km 0,15 EUR/ km aangerekend. Voor een uitgewerkt schriftelijk advies, gebruik van kleuren, meubels, stoffen, wordt per uurtarief gewerkt (40 EUR + 21% BTW). De prijsoffertes voor gordijnstoffen en tapijten worden in regel aangeboden als “niet –opgemaakt” en “niet-geplaatst”.

INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten, niettemin wordt het goed gefactureerd op basis van de tarieven die gelden voor deze internetverkoop op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

INTERIEUR DE WITHOEVE behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen of te corrigeren naar aanleiding van promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. INTERIEUR DE WITHOEVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.

INTERIEUR DE WITHOEVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

Artikel 6: BETALING

De klant kan zijn bestelling via de webshop betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)
-met de volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT
-via internetbankieren: Dexia Netbanking; KBC/CBC Online, ING Homepay

b) via klassieke overschrijving op het rekeningnummer van INTERIEUR DE WITHOEVE
(IBAN BE61 3630 9082 8517 + BIC BBRUBEBB)

In geval goederen worden besteld voor een bedrag van 50EUR of meer, zullen er geen verzendingskosten dienen te worden betaald door de klant.

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

INTERIEUR DE WITHOEVE verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

Bij gebruik van bovenvermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is INTERIEUR DE WITHOEVE geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

De verleende dienstenprestaties (adviezen) zijn contant betaalbaar op onze zetel gevestigd te MALDEGEM, Veldhoekstraat 32 of op onze exploitatiezetel, tenzij schriftelijk anders werd bedongen, maar kunnen op een latere factuur, geheel of gedeeltelijk, in mindering worden gebracht in geval van globale samenwerking.

Bij de ontvangst van het voorschot van 40% van de waarde van de aankoop wordt de bestelling inzake goederen definitief. Nadien wordt een tweede voorschot verzocht van 50%, en uiteindelijk dient het saldo van 10% bij levering te worden betaald.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden. In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 10 % op jaarbasis.

Bovendien wordt het bedrag van de factuur, of het saldo ervan, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling op het factuurbedrag, te weten van 20% op de schijf tot 2.500 EUR, vervolgens 15% op de schijf van 2.501 EUR tot 12.500 EUR en tenslotte 10% daaropvolgend, met een minimum van 250 EUR per factuur en een maximum van 5.000 EUR, zonder afbreuk te doen aan de eventuele toepassing t.a.v. de debiteur van artikel 1244 B.W.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Het aanvaarden van een wisselbrief, cheques of orderbriefjes en andere betaalmiddelen heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.

Bij niet –betaling of niet –uitvoering van de verplichtingen van de koper behoudt INTERIEUR DE WITHOEVE zich het recht voor om zijn diensten stop te zetten.

Tevens behoudt INTERIEUR DE WITHOEVE zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of niet nog niet uitgevoerde gedeelte. De koper blijft gehouden tot betaling van het gepresteerde.

In geval van niet –uitvoering door INTERIEUR DE WITHOEVE zal de consument en enkel de consument recht hebben op schadevergoeding voor zijn bewezen schade.

Artikel 7: LEVERING

De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). De levering van pakketten kan enkel plaatsvinden in België. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van Bpost. Gelieve er voor te zorgen dat het adres en telefoonnummer dat u INTERIEUR DE WITHOEVE doorgegeven heeft, juist en volledig zijn. In geval van een niet-levering, of vertraging van een levering naar aanleiding van een foutief of onvolledig adres, treft INTERIEUR DE WITHOEVE geen enkele verantwoordelijkheid en kan aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.

Alle orders komende van buiten België dienen te worden gedaan per e-mail. INTERIEUR DE WITHOEVE zal deze aanvragen behandelen betreffende prijzen en voorwaarden die van toepassing zijn.

De bestellingen worden in principe geleverd per post. Hiervoor betaalt de koper een bijdrage (voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt de klant slechts éénmaal de leveringskost). De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de leverancier bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. In geval van afwezigheid van de klant op het leveringsadres wordt door de postbode een kaartje achtergelaten waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd en automatisch teruggestuurd naar INTERIEUR DE WITHOEVE. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Uiteraard stelt INTERIEUR DE WITHOEVE alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. De levertijd is afhankelijk van de voorraadstatus. Meestal heeft INTERIEUR DE WITHOEVE het artikel op voorraad en dan bedraagt de levertijd ongeveer 5 – 14 werkdagen. Als het product door INTERIEUR DE WITHOEVE moet worden besteld bij haar leverancier, dan is de levertijd in de regel tussen de 2 – 6 weken. De hiervoor vermelde levertermijnen zijn indicatief en niet van strikte toepassing.

De koper kan in geen geval het niet–respecteren van de leveringstermijn opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij INTERIEUR DE WITHOEVE meer dan 30 dagen in gebreke zou blijven een verklaring aan de koper te verschaffen nadat de koper INTERIEUR DE WITHOEVE bij aangetekende brief in gebreke zou hebben gesteld omtrent het niet –respecteren van de voorziene leveringstermijn. De koper is maximaal gerechtigd op een schadeloosstelling ten belope van het betaalde voorschot.

Werden de bestelde goederen niet binnen de 6 weken geleverd, dan dient de koper onze klantenservice per e-mail of per telefoon te contacteren voor een meer exact antwoord. Bij afhaling in de winkel dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan INTERIEUR DE WITHOEVE in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

Artikel 8: PAATS VAN UITVOERING

De verbintenissen van INTERIEUR DE WITHOEVE als van de koper worden geacht uitgevoerd te zijn op de zetel van de verkoper.

Artikel 9: VRIJWARING –OVERMACHT

INTERIEUR DE WITHOEVE houdt zich het recht voor om, ingeval van staking, oorlog, overstroming, brand, vervoersmoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van INTERIEUR DE WITHOEVE bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke INTERIEUR DE WITHOEVE toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde diensten op te schorten gedurende de periode van overmacht of te verbreken, zonder dat de koper gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen lastens INTERIEUR DE WITHOEVE.

Artikel 10: RISICO’S – KLACHTEN

11.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper een e-mail sturen naar info@interieurdewithoeve.be.

11.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elk risico betreffende de goederen valt ten laste van de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door INTERIEUR DE WITHOEVE was geboden.

Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur of goederen moet gebeuren bij aangetekende brief.

Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@interieurdewithoeve.be.

In geval van klacht wegens verborgen gebreken, dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid, bij de verkoper toe te komen ten laatste 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek. In elk geval zijn klachten die bij de verkoper toekomen later dan 6 maanden na de levering of 6 maanden na doorverkoop door de koper onontvankelijk.

Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

11.3 Zichttermijn en terugzending

Retourzendingen worden NIET aanvaard zonder goedkeuring van INTERIEUR DE WITHOEVE en U betaalt zelf de retourkosten wanneer U het pakketje verstuurd. Eventuele beschadiging van het geleverd product kan eveneens na goedkeuring worden teruggestuurd.

Artikel 11: GARANTIEBEPALINGEN UITSLUITEND IN HET VOORDEEL VAN DE CONSUMENT

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

a) De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Uitgesloten zijn bijgevolg onder meer alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan het goed na de levering.
b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de tien dagen na vaststelling worden gemeld.
c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de na verkoopdienst van INTERIEUR DE WITHOEVE. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door INTERIEUR DE WITHOEVE aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
e) De waarborg is niet overdraagbaar.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 12: HERROEPINGSRECHT UITSLUITEND IN HET VOORDEEL VAN DE CONSUMENT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De klant heeft het recht aan INTERIEUR DE WITHOEVE mee te delen dat hij afziet van de aankoop of dienstenovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, de goederen fysiek in bezit neemt. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. De kosten voor de terugzending van de goederen vallen ten laste van de koper.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– in geval van gebruikte, beschadigde of onvolledige goederen;
– de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering werd verbroken;
– levering van goederen volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen (bv. op maat gemaakte stoffen);
– dienstenovereenkomsten – interieuradvies – na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra INTERIEUR DE WITHOEVE de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet dit binnen de 14 werkdagen via een ondubbelzinnige verklaring melden aan INTERIEUR DE WITHOEVE door een e-mail te sturen naar info@interieurdewithoeve.be. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Bovendien dient de klant binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid naar: INTERIEUR DE WITHOEVE Webshop, Veldhoekstraat 32, 9990 MALDEGEM (BELGIË). De directe kosten van terugzending worden voor rekening van INTERIEUR DE WITHOEVE genomen in geval het goed niet overeenstemt met de beschrijving in het aanbod.

Binnen de 30 dagen nadat zij in kennis werd gesteld over de herroepingsbeslissing, zal INTERIEUR DE WITHOEVE de ontvangen betalingen terugstorten, ingezonderd de kosten van levering, met een tegoedbon die wordt aangeboden door INTERIEUR DE WITHOEVE en één jaar geldig blijft, tenzij de klant aangeeft binnen dezelfde tijdspanne dat hij terugbetaling wil met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wanneer de koper echter voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de standaardlevering (bv. express levering), moet de onderneming deze bijkomende kosten niet betalen.

Zolang INTERIEUR DE WITHOEVE de goederen niet heeft gekregen of niet is aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, mag zij de terugbetaling uitstellen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt INTERIEUR DE WITHOEVE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

INTERIEUR DE WITHOEVE is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, zowel de directe als de indirecte schade als schade tengevolge van zichtbare dan wel verborgen gebreken, ten belope van de factuurwaarde van het ondeugdelijke goed

Artikel 13: WAARBORGEN

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt INTERIEUR DE WITHOEVE zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.

Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt INTERIEUR DE WITHOEVE zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, en dit ten laste van de koper.

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding de koper het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in het artikel aangaande annulering.

Artikel 14: COMPENSATIE

Partijen treden in een nettingverhouding waardoor zij steeds het recht hebben om schuldvorderingen tegenover elkaar te compenseren.

Artikel 15: VERZEKERING

Door INTERIEUR DE WITHOEVE werd een verzekering BA –uitbating afgesloten.

Artikel 16: PRIVACY

INTERIEUR DE WITHOEVE leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de “Privacywet”).

Volgens de Privacywet moet INTERIEUR DE WITHOEVE om uw goedkeuring vragen om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken.

Volgens de Privacywet mag INTERIEUR DE WITHOEVE enkel Uw relevante, juiste en correcte persoonsgegevens verzamelen voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoonsgegevens die u achterlaat worden uitsluitend bewaard en verwerkt met het doel de door U gewenste dienst te verlenen met name de levering van Uw bestellingen. Zij kunnen ook worden aangewend voor een eventuele kredietcheck of om aanbiedingen en informatie over INTERIEUR DE WITHOEVE assortiment aan u te zenden. Zodra de dienst voltooid is, worden alle gegevens conform het beleid van INTERIEUR DE WITHOEVE op het gebied van het bewaren van gegevens vernietigd.

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens die u achterlaat zijn alleen toegankelijk voor INTERIEUR DE WITHOEVE.

De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot zijn gegevens en heeft het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. U hebt het recht om te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. U hebt altijd recht om te eisen dat INTERIEUR DE WITHOEVE uw gegevens wist of corrigeert. Indien uw gegevens niet correct werden ingevoerd en als u uw gegevens wilt (laten) bijwerken wijzigen en/of verwijderen bent u zo vrij INTERIEUR DE WITHOEVE daarvoor te contacteren met een korte beschrijving van uw verzoek en een copie van uw paspoort op het e-mail adres info@interieurdewithoeve.be.

INTERIEUR DE WITHOEVE wendt alle mogelijkheden binnen haar organisatie aan om Uw gegevens te vrijwaren van accidentele en niet toegelaten vernietiging, wijziging of toegang van niet geautoriseerde personen.

INTERIEUR DE WITHOEVE verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden. INTERIEUR DE WITHOEVE verzamelt of vergaart geen via deze site verkregen persoonsgegevens of informatie ter verdere verspreiding of verkoop aan externe partijen ten behoeve van consumentgerichte marketing of ‘host-mailings’ namens derden.

Artikel 17: INTELLECTELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, databanken, PDF-documenten, lay-out, afbeeldingen en andere gegevens op deze website zijn eigendom van INTERIEUR DE WITHOEVE en vallen onder de bescherming van haar auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van INTERIEUR DE WITHOEVE.

Artikel 18: BEVOEGDHEID

Elk geschil is onderworpen aan BELGISCH recht. Enkel de Brugse dan wel GENTSE rechtbank zijn. INTERIEUR DE WITHOEVE is ook gemachtigd zijn vordering in te leiden voor de rechter die wordt aangewezen in artikel 624, 1°,2° en 4° Ger.W.

Artikel 19: SLOTBEPALING

Het niet-uitoefenen of niet-eisen van een strikte toepassing van deze verkoopsvoorwaarden t.a.v. de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van INTERIEUR DE WITHOEVE om zich later steeds op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen.

Eventuele nietgheid van één van de clausules van eze algemene verkoopsvoorwaarden, raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules. Partijen zullen een eventueel nietige clausulevervangen door een clausule die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de partijen.